Reference model
Smart Urban Lighting
Referentiemodel Smart Urban Lighting
Faciliteren van uitwisseling van kennis en ervaring tussen gemeentes
Smart urban lighting is geen gemakkelijk onderwerp is. Er kan op vele manieren naar kan worden gekeken. In het kennisnetwerk Smart Lighting van OVLNL.NL is uitgebreid discussie gevoerd om dieper inzicht te krijgen in de verschillende perspectieven op smart lighting en smart cities.
Om ondersteuning te bieden in de transitie naar smart lighting heeft TU/e LightHouse het referentiemodel voor Smart Urban Lighting ontwikkeld. De eerste versie is ontwikkeld in samenwerking met de gemeente Eindhoven en het PLUS project in 2012.
Het model is recent herzien in samenwerking met het kennisnetwerk Smart Lighting van:
Het Referentiemodel
Smart Urban Lighting
Gemeentes zien kansen om met nieuwe slimme licht technologieën de kwaliteit van leven te verbeteren. Ondertussen ontwikkelen deze technologieën zich snel, en worden gemeentes geconfronteerd met een snel veranderend en groeiend aanbod van nieuwe producten, oplossingen, diensten en verdienmodellen. Ze ervaren dat het moeilijk is om de juiste beslissingen te nemen, waarin de kosten, duurzaamheid en maatschappelijke waarde voor de korte en langere termijn worden meegenomen.

De snelheid waarmee goede en zinvolle stappen kunnen worden gezet neemt toe als gemeentes informatie en successen kunnen delen in de transitie van oud naar nieuw. Hoewel elke gemeente anders is, is er grote overeenkomst in de uitdagingen. Zeker wanneer de besluitvormingsprocessen worden doorgrond en gedeeld, kan veel van elkaar worden geleerd. Gemeentes staan er dan niet meer alleen voor, maar kunnen doorbouwen op de resultaten van anderen.

Niet alle gemeentes hebben dezelfde ambitie en mogelijkheden. Sommigen willen graag vooroplopen en innovatieve oplossingen toepassen, waar anderen liever minder risico lopen. LightHouse heeft een referentiemodel voor smart urban lighting ontwikkeld. Gemeentes kiezen een ambitieniveau en gebruiken het model om hun huidige manier van werken te analyseren en krijgen inzicht in mogelijke verbeteringen. Het model laat praktische manieren zien om hun ambitie te bereiken.

Gemeentes kunnen ook een andere gemeente kiezen voor een uitwisseling van manieren van werken. Op de hogere ambitieniveaus is ook samenwerking met andere organisaties nodig: publieke organisaties, bedrijven, kennisinstellingen en inwoners. Het referentiemodel biedt een gemeenschappelijke taal en raamwerk om deze samenwerking in de quadruple helix te ondersteunen.
De kern van het Referentiemodel is een matrix waarin de processen en typische manieren van werken op de vijf niveaus van het model zijn beschreven.

Voor meer informatie verwijzen we graag naar de brochure:
  ReferentiemodelNL.pdf


Gebruik van het referentiemodel voor evaluatie huidige manier van werken, stellen van ambities en vergelijking tussen gemeentes.

De matrix is los beschikbaar als PDF:

  Referentiemodel Smart Urban Lighting NL.pdf
Tool voor (zelf-)evaluatie
Om (zelf)evaluatie en vaststelling van ambitieniveaus te vereenvoudigen is een excel tool ontwikkeld. Via vragenlijsten wordt een evaluatie van de huidige situatie gemaakt. Wanneer alle vragen zijn beantwoord wordt de score vastgesteld en gevisualiseerd op het model. Daarbij kan het zijn dat op sommige onderdelen lager gescoord wordt en op andere hoger. In de visualisatie wordt daarom een gemiddelde score gegeven, maar ook de minimum en maximum score. Daarmee wordt zichtbaar dat op sommige onderdelen nog verbetering mogelijk is, maar ook waar de bestpractices zitten.
Het tool biedt ook de mogelijkheid om een ambitieniveau aan te geven voor de kortere en langere termijn. Deze worden dan ook zichtbaar in de visualisatie.
Versie 1.1 van het tool is beschikbaar. U kunt het tool aanvragen via:
  E-mail
Wij sturen per omgaande het tool toe, en zullen u op de hoogte houden als er een uodate beschikbaar is.
Smart Urban Lighting Expert training
Samen met OVLNL heeft TU/e LightHouse een certiferingstraject voor experts opgezet. In de training wordt de gelegenheid geboden om zich het gedachtengoed van het referentiemodel eigen te maken, de onderliggende principes te begrijpen en praktische tips op te doen in het ondersteunen van gemeentes bij de (zelf)evaluatie aan de hand van het tool en het model. Hierbij zal ook nadrukkelijk aandacht worden gegeven aan de praktijkcode die we in het netwerk van gecertificeerde experts zullen hanteren. Het netwerk van experts kan gemeentes gaan ondersteunen bij (zelf)evaluaties, het maken van verbeterenplannen en het verzorgen van uitwisseling van kennis, manieren van werken en ervaringen tussen gemeentes. Gecertificeerde experts hanteren voor deze ondersteuning hun gebruikelijke tarieven.
Voor meer informatie over de training en praktijkcode verwijzen we graag naar de brochures:
De eerste gecertificeerde experts zijn bekend gemaakt op het Ruimte en Licht Congres op 16 november 2017. Eventuele nieuwe gecertificeerde experts worden bijgeschreven in het openbare register van OVLNL.
Indien u zelf interesse heeft om gecertificeerd expert te worden, en wilt deelnemen aan een training, dan verzoeken wij u zich op te geven via
  Aanmeldformulier op de site van OVLNL
Via dit formulier kunt u ook een aanvraag indienen voor een in-company training op uw eigen locatie.
Ondersteuning voor gemeentes
Indien u als gemeente interesse heeft in het toepassen van het referentiemodel, heeft u de keuze uit een aantal opties:
  • ONDERSTEUNING OP MAAT
    U kunt zich wenden tot een van de gecertificeerde adviseurs voor een ondersteuning op maat, zie het register voor de contactgegevens van gecertificeerde experts
  • KENNISMAKINGSWORKSHOP MET ANDERE GEMEENTES
    U kunt meedoen met een workshop georganiseerd door TU/e LightHouse of een van de gecertificeerd experts in samenwerking met OVLNL, waarin u een introductiepresentatie krijgt en samen met een aantal gemeentes een gedeelte van het referentiemodel gaan invullen. U kunt zich aanmelden voor deze kennismakingsworkshops op de website van OVLNL.
  • KENNISDELINGSSESSIE MET ANDERE GEMEENTES
    U kunt meedoen met een sessie georganiseerd door TU/e LightHouse en het netwerk van gecertificeerde experts in samenwerking met OVLNL om kennis uit te wisselen met andere gemeentes die het referentiemodel al hebben ingevuld. In deze sessies zullen we een verzameling van 'best practices' maken en deze beschikbaar stellen voor de leden van OVLNL via de website. U kunt zich aanmelden voor deze kennisdelingsworkshops op de website van OVLNL.
Voor meer informatie verwijzen we graag naar de brochure:
  2017 TUe LightHouse - Gemeentes.pdf.
 
Stay up-to-date
Als u meer informatie wenst, of geïnteresseerd bent in een soortgelijk project:
  
Voor meer informatie over het 'Referentiemodel Smart Urban Lighting' kunt u de brochure downloaden (Nederlands):
  TUe LightHouse - Referentiemodel NL
For more information on our approach to 'Reference model Smart Urban Lighting', please download our brochure (English):
  TU/e LightHouse - Reference model EN

share this page:  
webdesign:  


© 2021 TU/e LIGHTHOUSE